Oznámenie o konaní volieb do Učenej spoločnosti SAV

V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia UčS SAV zo dňa 27. 9. 2016, podľa článku VIII Štatútu UčS SAV, vyhlasujem voľby do UčS SAV a určujem termín ich konania v časovom intervale od 15. marca do 30. apríla 2017. Maximálny počet riadnych členov, ktorí môžu byť zvolení v týchto voľbách je 10. Návrhy môžu predkladať vedecké rady vedeckých organizácií SAV, vedecké kolégiá SAV, Vedecká rada SAV a členovia Učenej spoločnosti SAV.

Návrh na kandidáta obsahuje životopis a podklady dokumentujúce tvorivý prínos kandidáta v zmysle čl. IV štatútu podľa odporúčanej osnovy. Navrhovaní môžu byť vedci akadémie v zmysle čl. III štatútu. Podmienkou pre návrh na člena UčS podľa ods. (2) čl. IV štatútu je výrazné prekročenie nárokov na hodnosť doktora vied. Návrhy sa podávajú do 31. 12. 2016 elektronicky na sekretariát UčS (ucs.sekretariat@savba.sk). Každý kandidát musí svojim podpisom potvrdiť súhlas s podaním týkajúceho sa návrhu. Návrhy podané po 31. 12. 2016 budú posudzované pri najbližších nasledujúcich voľbách. Výber kandidátov sa riadi Volebným poriadkom UčS SAV. Opakované návrhy na nezvolených kandidátov z posledných volieb nie je potrebné podávať.

24. 10. 2016 Jozef Noga(predseda UčS SAV)