prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.

material scientist
Year of birth: 
1952
regular member
member of the LS Council
Year of joining: 
2008
Affiliation: 

Ústav materiálového výskumu SAV

Phone: 
+421 (0)55 7922 462
Research interests: 
fragile materials, nanomaterials
Top results: 

- Určenie štruktúrnej podstaty lomovo-mechanických vlastností spekaných karbidov WC-Co s doporučením pre prax, pričom cieľom bolo získať materiály s predom požadovanými vlastnosťami.
- Určenie štruktúrnej podstaty lomovo-mechanických vlastností keramických materiálov (súčiastkov) na báze Al2O3 , Si3N4 a SiC a systémov na báze MoSi2 ako aj predicia ich životnosti a spoľahlivosti. Spolupráca pri vývoji nových druhov keramických nano- a vrstevnatých kompozitov pre vysokoteplotné aplikácie.
- Vývoj nových metodík pre hodnotenie mikroštruktúry a mechanických vlastností keramických materiálov. Predštandardizačná (ako člen ESIS a VAMAS) a štandardizačná činnosť (ako člen CEN)

1. Pánek, Z. - Figusch, V. - Haviar, M. - Ličko, T. Šajgalík, P. - Dusza, J.: Konštrukčná keramika. Bratislava, R a D 1992, 162 s.
2. Hidvéghy, J. - Dusza, J.: Nekovové konštrukčné materiály. Plasty a konštrukčná keramika. Košice, 1998, 162 s.
3. Dusza, j - Juhasz, A: Structural Ceramics, KFKI-CMRC, 2002, Hungary - CD-ROM
4. Dusza, J.: Fracture Characteristics of Ceramic-Matrix Komposites: A Fractographic Approach. Trans Tech Publisher, Switzerland, 108-110, 1995, s. 323-354
5. Dusza, J. - Šajgalík, P.: Fracture Toughness and Strength Testing of Ceramic Composites. Handbook of Advanced Materials Testing. Ed. N.P. Cheremisinoff. New York, USA, Marcel Dekker, lInc. 1995, s. 399-435