prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr.h.c.

physicist
Year of birth: 
1941
member emeritus
Year of joining: 
2004
Affiliation: 

Fyzikálny ústav SAV

Phone: 
+421 (0)2 57510153
Research interests: 
multilayers and nanostructures
Top results: 

V ostatných rokoch: efekt spätnej difúzie v Ag-Co multivrstvách ožiarených excimerovým laserom, obrovská magnetorezistencia v Fe-W multivrstvách s oddeľovacou vrstvou zo žiaruvzdorného kovu, submikrometrové tvarovanie optických mriežok pomocou subpikodekundového KrF lasera, súbory usporiadaných nanočastíc na rozličných substrátoch pre pamäťové médiá.

Transport v tenkých vrstvách, elektrónová paramagnetická rezonancia v amorfných polovodičoch, elektromigrácia v metalizácii integrovaných obvodov, difúzia v kovových sklách, multivrstvy pre rtg zrkadlá typu W-Si, Co-Si-W-Si, Mo-Si, efekt obrovskej magnetorezistencie v multivrstvách, nanotechnológie a magnetické nanočastice, nano- a femtosekundové laserové techniky.