UčS je čestným orgánom SAV. Podporuje rozvoj vedy a rozširovanie vedeckých poznatkov, iniciatívne sleduje etické otázky výskumu a jeho aplikácií v praxi, vyjadruje sa k základným problémom a právnym normám vedy a techniky a k smerovaniu výskumu v SAV a v Slovenskej republike, reprezentuje SAV.

Prednáška viceprezidenta Holandskej akadémie vied

22. marca 2018 sa od 15:00 uskutoční
prednáška súčasného viceprezidenta a budúceho predsedu (od júna 2018) Holandskej akadémie vied prof. Wim van Saarloosa

na tému: The Dutch Polder Model in science and research (voľný podtitul: Prečo je holandská veda tak úspešná).
Miesto konania prednášky: zasadačka pavilónu QUTE alebo veľká aula v Areáli SAV na Patrónke;
bude včas špecifikované.

Vzhľadom k závažnosti témy a možnej inšpirácie pre Slovensko Vás srdečne pozývam na prednášku.

Predsedníctvo SAV a Rada Učenej spoločnosti SAV podporujú občianske iniciatívy za zlepšenie situácie na Slovensku

Bez mladých ľudí, ktorí by mohli dôverovať vlastnému štátu a jeho predstaviteľom, neexistuje rozumná budúcnosť na Slovensku. Pozitívny rozvoj Slovenska, kultúrny vývoj národa, rast kvality života občanov nie je možný bez vedy, výskumu a vzdelávania, ktoré dlhodobo nemajú na Slovensku adekvátnu podporu. Jedným z najvážnejších dôsledkov pretrvávajúcej situácie vo vzťahu k vede, výskumu a vzdelávaniu je trvalý odchod mnohých mladých talentovaných ľudí za štúdiom a tvorivou prácou do zahraničia.

Vyhlásenie Rady Učenej spoločnosti SAV

Učená spoločnosť SAV (ďalej len Učená spoločnosť) združuje významné osobnosti vedeckého života, ktoré obohatili vedu v Slovenskej republike i v zahraničí. Ambíciou Učenej spoločnosti je byť vrcholným reprezentantom vedeckej komunity Slovenskej republiky s autoritou združenia najlepších vedcov Slovenska.

Valné zhromaždenie UčS

Vážené členky, vážení členovia Učenej spoločnosti SAV,

v zmysle čl. VI, ods. (2) Štatútu UčS SAV, týmto zvolávam Valné zhromaždenie UčS SAV na deň

20. november 2017 o 14:00 hod.,

na ktoré Vás srdečne pozývam. VZ sa uskutoční v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV, v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

Program:
14:00 – 14:15 Otvorenie zasadnutia, schválenie programu VZ,
odovzdanie diplomov novým členom UčS.

Valné zhromaždenie UčS

Vážené členky, vážení členovia Učenej spoločnosti SAV,

v zmysle čl. VI, ods. (2) Štatútu UčS SAV, týmto zvolávam Valné zhromaždenie UčS SAV na deň

21. marec 2017 o 14:00 hod.,

na ktoré Vás srdečne pozývam. VZ sa uskutoční v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV, v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

Program:

14:00 – 14:15 Otvorenie zasadnutia, úvodné slovo k voľbám do UčS. (J. Noga)
Syndicate content