UčS je čestným orgánom SAV. Podporuje rozvoj vedy a rozširovanie vedeckých poznatkov, iniciatívne sleduje etické otázky výskumu a jeho aplikácií v praxi, vyjadruje sa k základným problémom a právnym normám vedy a techniky a k smerovaniu výskumu v SAV a v Slovenskej republike, reprezentuje SAV.

Oznámenie o konaní volieb do Učenej spoločnosti SAV

V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia UčS SAV zo dňa 27. 9. 2016, podľa článku VIII Štatútu UčS SAV, vyhlasujem voľby do UčS SAV a určujem termín ich konania v časovom intervale od 15. marca do 30. apríla 2017. Maximálny počet riadnych členov, ktorí môžu byť zvolení v týchto voľbách je 10. Návrhy môžu predkladať vedecké rady vedeckých organizácií SAV, vedecké kolégiá SAV, Vedecká rada SAV a členovia Učenej spoločnosti SAV.

Noví členovia Učenej spoločnosti SAV

Dňa 30. 3. 2016 volilo Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied nových členov z návrhov od vedeckých rád ústavov SAV ako i samotných členov Učenej spoločnosti. Volebný proces pozostáva z viacerých krokov. Ešte pred volebným valným zhromaždením prechádza každý návrh anonymným hodnotením od piatich vylosovaných členov UčS, pričom do samotnej voľby plénom Učenej spoločnosti postupujú iba návrhy, ktoré získajú nadlimitnú podporu podľa schváleného Volebného poriadku UčS. Na samotnom valnom zhromaždení boli v dvoch kolách za riadnych členov zvolení:

Valné zhromaždenie UčS

Vážené členky, vážení členovia Učenej spoločnosti SAV,

v zmysle čl. VI, ods. (2) Štatútu UčS SAV, týmto zvolávam Valné zhromaždenie UčS SAV na deň

30. marec 2016 o 13:30 hod.,

na ktoré Vás srdečne pozývam. VZ sa uskutoční v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV na Dúbravskej ceste.

Program:
13:30 – 13:45 Otvorenie zasadnutia, úvodné slovo k voľbám do UčS. (J. Noga)
13:45 – 15:00 Predstavenie kandidátov na členstvo a sumarizácia hodnotení od
vylosovaných členov UčS, diskusia. (O. Križanová, garanti, členovia UčS)

Oznámenie o konaní volieb do Učenej spoločnosti SAV

V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia UčS SAV zo dňa 1. 12. 2015, podľa článku VIII Štatútu UčS SAV, vyhlasujem voľby do UčS SAV a určujem termín ich konania v časovom intervale od 15. marca do 30. apríla 2016. Maximálny počet riadnych členov, ktorí môžu byť zvolení v týchto voľbách je 10. Návrhy môžu predkladať vedecké rady vedeckých organizácií SAV, vedecké kolégiá SAV, Vedecká rada SAV a členovia Učenej spoločnosti SAV.

Valné zhromaždenie UčS

Jesenné VZ UčS sa uskutoční v utorok, 1. decembra 2015 o 15:00 hod, v prednáškovej miestnosti pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV na Dúbravskej ceste.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Rozprava k súčasnej situácii a postaveniu UčS, aj vzhľadom na zatiaľ nerealizovaný legislatívny zámer otvorenia sa UčS pre celú vedeckú komunitu SR.
3. Doplňujúca voľba člena Rady.
4. Rozhodnutie o konaní volieb do UčS, schválenie časového harmonogramu a limitu pre počet nových riadnych členov

Syndicate content