UčS je čestným orgánom SAV. Podporuje rozvoj vedy a rozširovanie vedeckých poznatkov, iniciatívne sleduje etické otázky výskumu a jeho aplikácií v praxi, vyjadruje sa k základným problémom a právnym normám vedy a techniky a k smerovaniu výskumu v SAV a v Slovenskej republike, reprezentuje SAV.

Valné zhromaždenie UčS

V utorok 19. 5. 2015 sa o 15:00 hod. v prednáškovej miestnosti pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti SAV. Hlavnými bodmi programu boli správa o činnosti SAV za rok 2014 so zameraním na špičkový výskum v podaní predsedu SAV, prof. P. Šajgalíka, predstavenie dokumentu “SAV 2020: Dlhodobý zámer rozvoja Slovenskej akadémie vied” podpredsedníčkou SAV, Dr. E. Majkovou ako aj analýza doc. V.

Valné zasadnutie UčS

Pozývame vás na valné zasadnutie Učenej spoločnosti SAV vo štvrtok 27. novembra 2014 o 15.00 v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke.

Na programe bude okrem iného pohľad na vedu v SR vo svetle rankingovej agentúry SCIMAGO (J.Noga), predikcia úspešnosti nových členských krajín EÚ pri získavaní zdrojov z programu HORIZONT 2020 (Š. Luby) a analýza dopadov znižovania rozpočtu SAV (P. Šajgalík).

Stanovisko UčS k transformácii SAV

Nasledujúce stanovisko k transformácii SAV bolo prijaté v rámci uznesení na Valnom zhromaždení Učenej spoločnosti dňa 12.5.2014.

Nová Rada Učenej Spoločnosti

Na valnom zhromaždení Učenej spoločnosti SAV bola dňa 6.11.2013 zvolená nová Rada Učenej spoločnosti SAV v zložení
    prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.,
    prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.,
    prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.,
    doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.,
    doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.
Za predsedu Učenej spoločnosti bol v druhom kole volieb zvolený doterajší vedecký tajomník UčS prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. Za podpredsedu Rady Učenej spoločnosti bol zvolený prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. a za vedeckého tajomníka UčS prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.. Nová rada bude v tomto zložení pôsobiť 4 roky.

Valné zasadnutie UčS

Pozývame vás na valné zasadnutie Učenej spoločnosti SAV v piatok 6. novembra 2013 o 14.00 v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke.

Hlavným cieľom valného zhromaždenia bude voľba novej Rady UčS. Večer po valnom zhromaždení UčS bude nasledovať výročná večera.

Syndicate content