UčS je čestným orgánom SAV. Podporuje rozvoj vedy a rozširovanie vedeckých poznatkov, iniciatívne sleduje etické otázky výskumu a jeho aplikácií v praxi, vyjadruje sa k základným problémom a právnym normám vedy a techniky a k smerovaniu výskumu v SAV a v Slovenskej republike, reprezentuje SAV.

Valné zasadnutie UčS

Pozývame Vás na slávnostné zasadnutie Učenej spoločnosti SAV v piatok 5. apríla o 14.00 v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke.

Na tomto zasadnutí odznie výročná správa o činnosti UčS za rok 2012, a prednášky Prof. RNDr. P.Samuelyho na tému Pravidelné hodnotenie vedeckých organizácií SAV: Quo vadis? a RNDr. E.Majkovej, DrSc. na tému Stratégia výskumu, vývoja a inovácií SR do r. 2020.

Slávnostné zasadnutie UčS SAV

Pozývame Vás na slávnostné zasadnutie Učenej spoločnosti SAV vo štvrtok 13. septembra o 15.00 v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke.

Na tomto zasadnutí budú odovzdané diplomy novým členom UčS SAV, a odznie prednáška Prof. RNDr. J.Masarika, DrSc., na tému Aplikácie kozmického žiarenia vo výskume Zeme, Marsu a meteoritov.

Jazyk vedy - letná séria prednášok Prof. Kvasza

Pozývame Vás na sériu piatich prednášok Prof. RNDr. Ladislav Kvasza, PhD. z Univerzity Karlovej v Prahe na tému Galileo, Descartes a Newton ako tvorcovia jazyka fyziky. Budú sa konať v v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke, v pondelok 27. augusta o 13.30-15:00, v utorok 28. augusta doobeda o 10.00-11:30 aj poobede o 13.30-15:00, a vo štvrtok 30. augusta a v piatok 31. augusta o 13.30-15:00.

Videozáznam z prednášok: 1, 2, 3, 4, 5.

Noví členovia Učenej spoločnosti

Na Valnom zhromaždení dňa 19. 6. 2012 boli zvolení nasledovní členovia Učenej spoločnosti SAV:

Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc. (riadny člen)
Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. (riadny člen)
Ing. Pavel Diko, DrSc. (riadny člen)
Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. (riadny člen)
PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc. (riadny člen)
Ing. Karol Fröhlich, DrSc. (riadny člen)
Doc. RNDr. Mária Hrmová, DrSc. (riadny člen)
Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. (riadny člen)
Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. (riadny člen)
Ing. Igor Lacík, DrSc. (riadny člen)
RNDr. Jana Madejová, DrSc. (riadny člen)
RNDr. Eva Majková, DrSc. (riadny člen)
Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. (riadny člen)
Ing. Mária Omastová, DrSc. (riadny člen)
Prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc. (riadny člen)

Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc. (emeritný člen)
PhDr. Jozef Marián Gálik, DrSc. (emeritný člen)
Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (emeritný člen)
Doc. RNDr. Silvia Pulmannová, DrSc. (emeritný člen)

Všetkým novozvoleným členom blahoželáme!

Valné zhromaždenie UčS a voľby

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie UčS, ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2012 o 14:00 v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE FÚ SAV. Hlavným bodom programu budú voľby nových členov UčS.

(foto V.Šmihula)

Syndicate content