UčS je čestným orgánom SAV. Podporuje rozvoj vedy a rozširovanie vedeckých poznatkov, iniciatívne sleduje etické otázky výskumu a jeho aplikácií v praxi, vyjadruje sa k základným problémom a právnym normám vedy a techniky a k smerovaniu výskumu v SAV a v Slovenskej republike, reprezentuje SAV.

Návrhy a komentáre k novej stránke

Môžte sa zaregistrovať ako užívatelia (menu v pravom stĺpci) a potom komentovať tento článok. Druhá možnosť je posielať Vaše komentáre a pripomienky mailom Vladovi Bužekovi na buzek@savba.sk, alebo Danielovi Nagajovi na dnagaj@gmail.com. Vďaka.

Akademické ratingy slovenských vysokých škôl 2010

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predložila verejnosti šieste Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti, pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.

Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt 2010 (PDF zo stránky www.arra.sk)

Viac na stránke ARRA.

Syndicate content