prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.

ekonóm
Rok narodenia: 
1941
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2008
Afiliácia: 

Ekonomický ústav SAV

Tel.: 
+421(0)2 52495480