prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.

fyzik
Rok narodenia: 
1959
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2008
Afiliácia: 

Fyzikálny ústav SAV

Tel.: 
+421(0)2 59410500
Oblasť výskumu: 
quantum monte carlo, numerické modelovanie elektrónovej štruktúry
Najvýznamnejšie výsledky: 

- Celosvetovo prvé aplikácie ab initio (Car-Parrinello) molekulárnej dynamiky na reálne systémy (kvapalný a amorfný kremík).
- Vyvinutie radikálne nových metód výpočtu elektrónovej štruktúry založených na metódach priamej minimalizíácie technikami konjugovaných graientov s väzbami.
- Lang-scale ab initio simulácie založené na metódach paralelného supercomputingu.