Ing. Peter Švec, DrSc.

fyzik
Rok narodenia: 
1955
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2008
Afiliácia: 

Fyzikálny ústav SAV

Tel.: 
+421(0)2 59410561
Najvýznamnejšie výsledky: 

1. Vznik amorfného stavu v kovových systémoch, štruktúra, kinetika a termodynamika fázových prechodov z metastabilných do stabilnejších stavov
2. Distribučná analýza fázových prechodov v klastrovaných systémoch
3. Identifikácia a kvantifikácia procesov nukleácie a rastu fáz z amorfného stavu
4. Analýza vzniku a vlastností nanokryštalických kovových systémov
5. Využitie vlastností amorfných a nanokryštalických materiálov