prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.

historik
Rok narodenia: 
1941
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2003
Afiliácia: 

Archeologický ústav SAV

Tel.: 
+421 (0)37 6943243
Email: 
nraurut@savba.sk