Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.

behaviorálny ekonóm
Rok narodenia: 
1961
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2012
Afiliácia: 

Prognostický ústav SAV

Tel.: 
02/52495275
Email: 
vbalaz@yahoo.com
Oblasť výskumu: 
behaviorálna ekonómia, tiché poznatky
Najvýznamnejšie výsledky: 

Medzinárodne uznaný protagonista v behaviorálne ekonómii, integrovanej s psychológiou a neurovedami, ktorá preniká k podstate globálnej krízy. Presadil sa v štúdiu difúzie tichých poznatkov (tacit knowledge), významných pre súčasnú slovenskú spoločnosť. Autor 8 kníh, má okolo 500 ohlasov.