Ing. Pavel Diko, DrSc.

materiálový fyzik
Rok narodenia: 
1948
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2012
Afiliácia: 

Ústav experimentálnej fyziky
SAV Košice

Tel.: 
055/7922243
Email: 
dikos@saske.sk
Oblasť výskumu: 
vysokoteplotné supravodiče