Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.

jazykovedec
Rok narodenia: 
1942
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2012
Afiliácia: 

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Tel.: 
02/59339 469
Oblasť výskumu: 
teoretická jazykoveda a filozofia jazyka
Najvýznamnejšie výsledky: 

Autor prelomových monografií Všeobecná jazykoveda (2009), Teória spisovného jazyka (2010), Jazyk, človek kultúra (2010), ktoré nielen prehlbujú slovenské jazykovedné myslenie v 21. storočí, ale ho aj zapájajú do európskeho kontextu.