Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.

fyzik
Rok narodenia: 
1946
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2012
Afiliácia: 

Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice

Tel.: 
055 6224554
Email: 
kkudela@upjs.sk
Oblasť výskumu: 
kozmické žiarenie
Najvýznamnejšie výsledky: 

Významnou mierou prispel k poznaniu špecifických oblastí dynamiky energetických častíc v magnetosfére a heliosfére, osobitne k potvrdeniu prvej odozvy od slnečných neutrónov počas slnečnej erupcie na zemskom povrchu; k opisu škálovania časových radov a nízkofrekvenčného spektra kozmického žiarenia z meraní neutrónových monitorov; k zisteniu súvislostí medzi efektmi kozmického počasia a nízkoenergetického kozmického žiarenia a k opisu toku častíc stredných energií v zemskej magnetosfére a blízko jej hraničných oblastí.