Oznámenie o konaní volieb do Učenej spoločnosti SAV

V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia UčS SAV zo dňa 1. 12. 2015, podľa článku VIII Štatútu UčS SAV, vyhlasujem voľby do UčS SAV a určujem termín ich konania v časovom intervale od 15. marca do 30. apríla 2016. Maximálny počet riadnych členov, ktorí môžu byť zvolení v týchto voľbách je 10. Návrhy môžu predkladať vedecké rady vedeckých organizácií SAV, vedecké kolégiá SAV, Vedecká rada SAV a členovia Učenej spoločnosti SAV.

Návrh na kandidáta obsahuje životopis a podklady dokumentujúce tvorivý prínos kandidáta v zmysle čl. IV štatútu podľa odporúčanej osnovy. Navrhovaní môžu byť vedci akadémie v zmysle čl. III štatútu. Podmienkou pre návrh na člena UčS podľa ods. (2) čl. IV štatútu je výrazné prekročenie nárokov na hodnosť doktora vied. Návrhy sa podávajú do 15. 1. 2016 elektronicky na sekretariát UčS (ucs.sekretariat@savba.sk) alebo poštou na adresu

Sekretariát UčS
c/o Ústav anorganickej chémie SAV
Dúbravská cesta 9
84536 Bratislava

pričom rozhodujúci je dátum podania na pošte a návrh musí byť doručený aj v digitalizovanej forme na elektronickom nosiči. Každý kandidát musí svojim podpisom potvrdiť súhlas s podaním týkajúceho sa návrhu. Výber kandidátov sa riadi Volebným poriadkom UčS SAV.

3. 12. 2015 Jozef Noga (predseda UčS SAV)