Valné zhromaždenie UčS

Vážené členky, vážení členovia Učenej spoločnosti SAV,

v zmysle čl. VI, ods. (2) Štatútu UčS SAV, týmto zvolávam Valné zhromaždenie UčS SAV na deň

30. marec 2016 o 13:30 hod.,

na ktoré Vás srdečne pozývam. VZ sa uskutoční v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV na Dúbravskej ceste.

Program:
13:30 – 13:45 Otvorenie zasadnutia, úvodné slovo k voľbám do UčS. (J. Noga)
13:45 – 15:00 Predstavenie kandidátov na členstvo a sumarizácia hodnotení od
vylosovaných členov UčS, diskusia. (O. Križanová, garanti, členovia UčS)
15:00 – 15:30 Voľba nových členov UčS – hlasovanie prvé kolo.
15:30 – 16:00 Podmienky pre výskum v krajinách V4. (prezentácia, P. Šajgalík)
16:00 – 16:20 Vyhlásenie výsledkov prvého kola. Hlasovanie druhé kolo, ak bude potrebné.
16:20 – 17:00 Diskusia, vyhlásenie výsledkov, informácia o činnosti Rady, výročná správa,
schválenie uznesení.
17:00 Záver

Prosím členov, aby prípadné pripomienky, námety a návrhy uznesení formulovali písomne vopred a zaslali ich na adresu sekretariátu UčS ucs.sekretariat@savba.sk.

Teším sa na vašu účasť.
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
predseda Učenej spoločnosti SAV