Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

literárna vedkyňa
Rok narodenia: 
1950
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2016
Afiliácia: 

Ústav svetovej literatúry SAV