Prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.

fyzik
Rok narodenia: 
1949
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2016
Afiliácia: 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ