Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.

geograf
Rok narodenia: 
1951
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2016
Afiliácia: 

Geografický ústav SAV

Email: 
feranec@savba.sk