Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.

literárny vedec
Rok narodenia: 
1946
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2016
Afiliácia: 

Ústav slovenskej literatúry SAV

Email: 
pzaj46@gmail.com