Valné zhromaždenie UčS

Vážené členky, vážení členovia Učenej spoločnosti SAV,

v zmysle čl. VI, ods. (2) Štatútu UčS SAV, týmto zvolávam Valné zhromaždenie UčS SAV na deň

21. marec 2017 o 14:00 hod.,

na ktoré Vás srdečne pozývam. VZ sa uskutoční v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV, v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

Program:

14:00 – 14:15 Otvorenie zasadnutia, úvodné slovo k voľbám do UčS. (J. Noga)
14:15 – 15:30 Predstavenie kandidátov na členstvo a sumarizácia hodnotení od vylosovaných členov UčS, diskusia. (O. Križanová, garanti, členovia UčS)
Voľba mandátovej a volebnej komisie
15:30 – 15:50 Voľba nových členov UčS – hlasovanie prebehne iba v jednom kole
15:50 – 16:20 Správa o stave SAV (P. Šajgalík)
16:20 – 17:00 Diskusia, vyhlásenie výsledkov voľby nových členov UčS
Rôzne
schválenie uznesení, výročnej správy
17:00 Záver

Prosím členov, aby prípadné pripomienky, námety a návrhy uznesení formulovali písomne vopred a zaslali ich na adresu sekretariátu UčS ucs.sekretariat@savba.sk.

Teším sa na vašu účasť.
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
predseda Učenej spoločnosti SAV