Valné zhromaždenie UčS

Vážené členky, vážení členovia Učenej spoločnosti SAV,

v zmysle čl. VI, ods. (2) Štatútu UčS SAV, týmto zvolávam Valné zhromaždenie UčS SAV na deň

20. november 2017 o 14:00 hod.,

na ktoré Vás srdečne pozývam. VZ sa uskutoční v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV, v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

Program:
14:00 – 14:15 Otvorenie zasadnutia, schválenie programu VZ,
odovzdanie diplomov novým členom UčS.
14:15 – 14:30 Informácia o kandidátoch do Rady UčS a kandidátoch na predsedu, schválenie postupu pri voľbách, voľba mandátovej a volebnej komisie
14:30 – 15:15 Prezentácie kandidátov na predsedu UčS pre nasledujúce funkčné obdobie
15:15 – 15:50 Voľba členov Rady, voľba predsedu UčS – hlasovanie môže prebehnúť až v dvoch kolách
15:50 – 16:00 Prestávka
16:00 – 17:00 Transformácia UčS na celonárodnú pôsobnosť: návrh nového štatútu UčS – informácia, diskusia schválenie postupu, Rôzne, schválenie uznesení
17:00 Záver

Prosím členov, aby prípadné pripomienky, námety a návrhy uznesení formulovali písomne vopred a zaslali ich na adresu sekretariátu UčS ucs.sekretariat@savba.sk.

Teším sa na vašu účasť.

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
predseda Učenej spoločnosti SAV