Vyhlásenie Rady Učenej spoločnosti SAV

Učená spoločnosť SAV (ďalej len Učená spoločnosť) združuje významné osobnosti vedeckého života, ktoré obohatili vedu v Slovenskej republike i v zahraničí. Ambíciou Učenej spoločnosti je byť vrcholným reprezentantom vedeckej komunity Slovenskej republiky s autoritou združenia najlepších vedcov Slovenska. V súlade so štatútom Učená spoločnosť podporuje rozvoj vedy a rozširovanie vedeckých poznatkov, sleduje etické otázky výskumu a aplikácie jeho výsledkov v praxi, vyjadruje sa k základným problémom a právnym normám vedy a techniky, iniciatívne sa vyjadruje k smerovaniu výskumu a vzdelávania v Slovenskej republike.

Rada Učenej spoločnosti si uvedomuje zložitú a nepriaznivú situáciu vo vede, výskume a vzdelávaní v Slovenskej republike. Absencia vednej politiky štátu, nedostatočná a zle distribuovaná finančná podpora vedy, výskumu a vzdelávania zo strany štátu, nedostatočný podiel podnikateľských zdrojov, nedostatočná identifikácia a podpora excelentnosti vo vede a výskume, v priemere nedostatočne konkurenčné a motivujúce prostredie, nízka kvalita doktorandského štúdia, nedostatočné vnímanie dôležitosti významných faktorov vývoja spoločnosti a životného prostredia a nemotivujúce mzdové a pracovné podmienky pre mladých vedcov sú príkladmi problémov a faktorov, ktoré sú v priamom rozpore s poznaním, že kvalita života a rozvoj spoločnosti sú podmienené úrovňou vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií. Jedným z najvážnejších dôsledkov dlhodobo pretrvávajúcej situácie je trvalý odchod mnohých mladých talentovaných ľudí za štúdiom a tvorivou prácou do zahraničia. Bez mladých talentovaných a vzdelaných ľudí nie je rozumná budúcnosť.

V tejto situácii je dôležité, aby najlepší vedci Slovenska využili svoje vzdelanie a schopnosti nielen v každodennom bádaní, ale aj v pôsobení na verejnosť a tých, ktorí rozhodujú. Kto iní ak nie najlepší vedci a špecialisti by mali byť schopní včas rozpoznať problémy spoločnosti a štátu, analyzovať ich a ponúknuť riešenie? Názor najlepších vedcov by mal viac formovať postavenie vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku.

V reálnom živote nestačí poznať pravdu či správne riešenie. Je potrebné ich komunikovať a presadzovať. Učená spoločnosť môže k tomuto úsiliu prispieť v súlade so svojím špecifickým poslaním.

Rada Učenej spoločnosti sa vo svojej činnosti zameria na

  • podporu a presadzovanie excelentnosti vo vede a výskume,
  • propagáciu vedy, výskumu a vzdelanosti v širokej verejnosti,
  • vysvetľovanie dôležitosti vedy, výskumu a vzdelávania pre jednotlivca a celú spoločnosť, pre kvalitu súčasného života a rozvoj spoločnosti,
  • získanie podpory verejnosti a predstaviteľov verejného života v prospech zlepšenia postavenia vedy, výskumu a vzdelávania v spoločnosti a v štáte,
  • zvýšenie vplyvu vedeckého poznania na účinné a kvalifikované rozhodnutia v riadení spoločnosti a štátu v súlade s významným postavením učených spoločností vo vyspelých krajinách.

Na realizáciu svojich zámerov vypracuje Rada Učenej spoločnosti rámcový plán činnosti a predloží ho na schválenie členom Učenej spoločnosti.

11. decembra 2017
Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
predseda Učenej spoločnosti SAV