prof. Ing. Tomáš Bleha, DrSc.

fyzikálny chemik
Rok narodenia: 
1943
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2004
Afiliácia: 

Ústav polymérov SAV

Tel.: 
+421 (0)2 5477 7414
Oblasť výskumu: 
počítačové modelovanie makromolekulových systémov
Najvýznamnejšie výsledky: 

Najzávažnejšim prínosom prác T. Blehu je využitie metód počítačového modelovania zložitých makromolekulových systémov ako podkladu pre interpretáciu ich materiálových vlastností a biologických funkcií. Je spoluautorom monografie, dvoch rozsiahlych kapitol v monografiách, vyše 70 publikácií uverejnených v CC časopisoch a okolo 100 ďaľších príspevkov. Pedagogicky pôsobi hlavne na FCHPT STU. Venuje sa vedecko-organizačnej činnosti v rôznych funkciách v SAV (1992-98 podpredseda) i mimo SAV.

Vedecká činnosť T.Blehu sa orientuje na fyzikálnu chémiu polymérov a príbuzných materiálov. Získal originálne poznatky v oblasti stereochémie a štatistiky makromolekúl, molekulovej termodynamiky polymérov a makromolekulovej biofyziky. Významná časť týchto výsledkov bola publikovaná v najprestížnejších časopisoch v oblasti polymérnej vedy. V poslednom období sa venuje skúmaniu elasticity polymérnych materiálov a separácie a transportu makromolekúl v pórovitých prostrediach.