doc. Ing. Albert Breier, DrSc.

biochemik
Rok narodenia: 
1957
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2008
Afiliácia: 

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Tel.: 
+421 (0)2 57510145
Oblasť výskumu: 
biochémia membrán, chémia proteínov
Najvýznamnejšie výsledky: 

Príspevok k pochopeniu mechanizmov, ktoré sú zahrnuté v rozvoji viacliekovej rezistencie (MDR) leukemických buniek navodenej nadexpresiou P-glykoproteínu (P-gp).
V prácach od roku 2000 sme:
- študovali vzťahy medzi štruktúrou rôznych chemicky nepríbuzných cytostatík a ich schopnosťou byť substrátom pre P-gp.
- intenzívne študovali zapojenie fosforylačných kaskád (proteínkinázy aktivované mitogénmi a fosfatidylinositol-3-kinázy) do procesu regulácie P-gp sprostredkovanej MDR. Inhibítory týchto kináz boli aj modulátormi tohto typu MDR.
- skúmali schopnosť pentoxifylínu a jeho derivátov potláčať expresiu P-gp a tým potláčať aj ním sprostredkovanú MDR. Charakterizovali sme štruktúrne determinanty v molekulách xantínov tohto typu, ktoré sú nevyhnutné pre ich schopnosť ovládať úroveň expresie P-gp.
- Dokázali, že gbunky s nadexpresiou P-gp sú viac citlivé na hypoxiu, čo vyvoláva ich masívne poškodenie, prevažne cestou nekrotických zmien.
- Ukázali, že u buniek, ktoré exprimujú P-gp sú potlačené hladiny ATP, UDP-cukrov, glykoproteínov schopných interagovať s konkanavalínom A niekotých polysacharidov. Tieto výsledky okrem íného poukazujú na potlačenie úrovne transglykozylačných reakcií v rezistentných bunkách.