prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. - predseda

fyzik
Rok narodenia: 
1956
riadny člen
predseda Učenej spoločnosti
Rok prijatia do UčS: 
2008
Afiliácia: 

FMFI UK v Bratislave, Ústav vied o Zemi SAV

Tel.: 
+421 (0)2 17960295
Oblasť výskumu: 
numerické modelovanie seizmických vĺn
Najvýznamnejšie výsledky: 

V celosvetovom meradle významne prispel k pokroku v numerickom modelovaní šírenia seizmických vĺn a seizmického pohybu v štrukturálne zložitých prostrediach. Vyvinul pôvodné výpočtové metódy založené najmä na metóde konečnýchb diferencií a hybridných prístupoch. Metódy patria medzi najpresnejšie a výpočtovo najefektívnejšie vo svete. Tím, ktorý vybudoval a vedie, patrí medzi svetovú špičku v numerickom modelovaní seizmického pohybu. Metódy a výpočtové programy sa používali/jú vo Francúzsku, Grécku, Japonsku, Kanade, Mexiku, Novom Zélande, Rakúsku, Španielsku, Švajčiarsku, Taliansku a USA. V súčasnosti koordinuje SPICE Code Validation - prvé systematické dlhodobé európske testovanie a porovnávanie výpočtových programov a metód v seizmológii.

Založil teoretickú a výpočtovú seizmológiu na Slovensku. Od r. 1993 vybudoval nové oddelenie seizmológie v GfÚ SAV a od r. 2001 zaviedol seizmológiu na FMFI UK.